همزن و کف ساز باتری

همزن و کف ساز باتری

گاتر کف ساز